ต้นสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. การเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
2. การพิจารณารายงาน IEE/EIA ในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์
3. โครงการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดิน ปี 2560-2561
4. โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก ปี 2560
5. โครงการสร้างวินัยคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
6. โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ
7. เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ สสภ.ให้มีความรู้ความสามารถ และสร้างทีมในการดำเนินงาน
8. โครงการสร้างวินัยคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ปี 2560
9. โครงการสำนักงานสีเขียว ปี 2562
10. มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ปี 2562
11. โครงการเฝ้าระวังและตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ปี 2560 - 2561
12. โครงการติดตามตรวสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ เพื่อส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ปี 2560 - 2561
13. โครงการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ เพื่อสางเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ปี 2561 - 2562